Покана за свикване на Общо събрание на 30.06.2024 г.

Покана за свикване на Общо събрание на 30.06.2024 г.

От: Управителния съвет на сдружение „Обединение за немски овчарски кучета в България – ОНОК“, ЕИК 115078116, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. “Н. Вапцаров” № 132

Относно: Провеждане на Извънредно общо събрание на сдружение „Обединение за немски овчарски кучета в България – ОНОК“, ЕИК 115078116, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. “Н. Вапцаров” № 132

Уважаеми членове на сдружение „Обединение за немски овчарски кучета в България – ОНОК“ “,

Управителният съвет на сдружение „Обединение за немски овчарски кучета в България – ОНОК“, ЕИК 115078116, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. “Н. Вапцаров” № 132, на основание чл. 23 от устава на ОНОК, свиква Извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 30.06.2024 г. от 9.00 часа, което ще се проведе онлайн чрез платформата на Zoom, като на всеки член на сдружението ще бъде предоставен достъп чрез линк, изпратен на имейла за контакт, предоставен от всеки от членовете, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишните доклади за дейността и годишните финансови отчети за 2022 и 2023 г.
    При липса на кворум, Извънредното общото събрание ще се проведе на същия ден в 10.00 часа, по същия начин и при същия дневен ред.

Председател на ОНОК: Венелин Атанасов Динчев
23.06.2024 г.

Share this post