ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ / IMPORTANT MESSAGE

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ / IMPORTANT MESSAGE

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с кореспонденцията, която водим с Генералния секретариат на WUSV, относно оплаквания, които постъпват от България, получихме писмо от г-н Хартмут Сетеки, на 11.05.2023, в което той пише:

Това, което засяга клубните ви дейности – наистина много – е ситуацията, че толкова много хора изглежда се чувстват изключени от вашите дейности, междувременно в наше време включването се е превърнало в нещо твърде важно в много аспекти на живота.“

Очевидно г-н Сетеки е бил заблуден от недобросъвестно/и  лице/а относно ситуацията в ОНОК. В тази връзка отново напомняме, че след съдебното решение за възстановяване на законния представляващ на ОНОК (ноември 2022), досега повече от 10 пъти беше официално обявявано, че НИКОЙ няма да бъде пренебрегнат. ВСИЧКИ, които искат да развъждат немски овчарски кучета, могат да се включат в дейността на ОНОК като членове или партньори. ВСИЧКИ, които  междувременно пожелаха да се включат в дейността на ОНОК бяха приети.

От името на Управителния съвет на ОНОК,

Венелин Динчев – председател на ОНОК


DEAR COLLEAGUES,

In connection with the correspondence that we conduct with the General Secretariat of the WUSV, regarding complaints that come from Bulgaria, we received a letter from Mr. Hartmut Setecki, on 11.05.2023, in which he writes:

What does affect your club activities – very much indeed – is the situation that so many people seem to be feeling excluded from your activities, meanwhile in our times inclusion has become a big deal in many aspects of life.“

Apparently, Mr. Setecki was misled by an unscrupulous person/s about the situation in BSV. In this regard, we remind you again that after the court decision to restore the legal representative of the BSV (November 2022), so far more than 10 times it has been officially announced (on the official website and on the original Facebook page of the BSV) that NO ONE will be ignored. ALL who want to breed German shepherd dogs can join the activities of BSV as members or partners. ALL who in the meantime wished to join the activities of the BSV were accepted.

On behalf of the Board of Directors of BSV,

Venelin Dintchev – BSV President

Share this post