ПОКАНА за провеждане на Годишно отчетно Общо събрание

До: Членовете на СНЦ „Обединение за немски овчарски кучета-България”
ЕИК 115078116

ПОКАНА

за провеждане на Годишно отчетно Общо събрание

Управителният съвет на СНЦ „Обединение за немски овчарски кучета-България” ЕИК 115078116, свиква Годишно отчетно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 23.02.2020г. от 09:00 часа в гр, Пловдив, ж.к. „Тракия”, ,бул. „Съединение” 19 (срещу католическата катедрала), при следния дневен ред:

 1. Доклад за дейността през 2019 година.
 2. Приемане и изключване на членове на Сдружението.
 3. Утвърждаване на актуален списък на членовете на Сдружението.
 4. Промяна в органите на управление на Сдружението – брой и членове на Председателството/Управителен съвет/.
 5. Промяна в Устава на сдружението, в това число промяна на подлежащи на вписване обстоятелства: седалище и адрес на управление, брой и членове на Председателството/Управителен съвет/; избор на Контролен съвет, определяне на брой и членове на Контролен съвет; избор на Главен секретар.
 6. Приемане на актуален Устав на Сдружението, съдържащ предложените в т.4 от дневния ред промени.
 7. Текущи въпроси. Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

​от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ – ОНОК“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

​Въз основа на Решение на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ – ОНОК“, Ви каним и Молим за Вашето присъствие на заседание на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО, което ще се проведе на 17.11.2019г. (неделя) от 09.00 часа в гр. Пловдив, жк. Тракия, бул. „Съединение” № 19, (срещу католическата катедрала) при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на актуален списък на членовете на Сдружението.
 2. Приемане и изключване на членове на Сдружението.
 3. Промяна в органите на управление на Сдружението – брой и членове на Председателството/Управителен съвет/.
 4. Промяна в Устава на сдружението, в това число промяна на подлежащи на вписване обстоятелства: седалище и адрес на управление, брой и членове на Председателството/Управителен съвет/; избор на Контролен съвет, определяна на брой и членове на Контролен съвет; избор на Главен секретар.
 5. Приемане на актуален Устав на Сдружението, съдържащ предложените в т.4 от дневния ред промени.
 6. Текущи въпроси. Разни
  ​Поканват се членовете на Сдружението да участват в работата на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден и място с един час по – късно и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Дата: 15.10.2019г.