ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

​от Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ – ОНОК“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

​Въз основа на Решение на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ОБЕДИНЕНИЕ ЗА НЕМСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА В БЪЛГАРИЯ – ОНОК“, Ви каним и Молим за Вашето присъствие на заседание на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО, което ще се проведе на 17.11.2019г. (неделя) от 09.00 часа в гр. Пловдив, жк. Тракия, бул. „Съединение” № 19, (срещу католическата катедрала) при следния дневен ред:

  1. Утвърждаване на актуален списък на членовете на Сдружението.
  2. Приемане и изключване на членове на Сдружението.
  3. Промяна в органите на управление на Сдружението – брой и членове на Председателството/Управителен съвет/.
  4. Промяна в Устава на сдружението, в това число промяна на подлежащи на вписване обстоятелства: седалище и адрес на управление, брой и членове на Председателството/Управителен съвет/; избор на Контролен съвет, определяна на брой и членове на Контролен съвет; избор на Главен секретар.
  5. Приемане на актуален Устав на Сдружението, съдържащ предложените в т.4 от дневния ред промени.
  6. Текущи въпроси. Разни
    ​Поканват се членовете на Сдружението да участват в работата на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден и място с един час по – късно и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Дата: 15.10.2019г.