Оценяване на характера в съюза за немски овчарски кучета

Информация за организатори, съдии и участници

За да може оценяването на характера да се извърши успешно и ефикасно, в този информационен бюлетин ние систематизирахме най-важните точки за Вас.По-долу ще намерите всички важни точки, по които можете да се ориентирате.

Правила за участниците
Минималният брой участници е четири кучета с четири различни хендлери (хора, които представят кучетата на киноложки изложби), максималният брой на ден е 12 кучета на съдия. Прилагат се същите правила, както в международния изпитен правилник, що се отнася до броя на кучетата в изпитния ден, това означава, събота или неделя по 12 кучета, петък като ½ ден – 6 кучета. При оценяването на характера се разрешава представянето на максимум 2 кучета от 1 хендлер.

По-възрастните кучета, които искат да участват в оценяването на характера, изискват специално разрешение от Централния офис на съюза на немските овчарски кучета. Можете да намерите формуляра по долу.ю

Собственикът трябва да изпрати заявление за специално разрешение чрез организатора до съюза на немските овчарски кучета преди събитието. В случай, че се изисква специално разрешение, възникват разходи с обем от 100, – €.
Пример: Дата на раждане на кучето: 01.01.2018 – оценяване на нрава от 01.10.2018 до 01.02.2019
По-младите кучета нямат право да участват!

Документи за кандидатстване
Участниците регистрират кучето чрез регистрационна карта, съобразявайки се с местната група. Оригиналното родословие трябва да бъде представено на събитието.

В момента таксата за участие е 60 евро(40/SV и 20/BSV).
Може да намерите формуляра по долу.

Предаване на формулярите
Местната група на организацията изпраща копия от формулярите за регистрация веднага след крайния срок за регистрация (на следващия ден) до офиса на развъдния регистър

Вписване в родословието
Оценяващият нанася оценката за характера на последната страница на родословието в предвидените колони за резултати от изпитите. След успешно участие оценяващият ще постави допълнително и печат върху първа страница на родословието. По-нататъшно вписване в родословието може да бъде извършено само от оценяващия или от Съюза на развъдния регистър чрез заплащане. Безплатно вписване може да се направи само ако родословието се намира в канцеларията(напр. поради вписване на Дисплазия на тазобедрената става / Дисплазия на лактите / ДНК.

Публикуване на резултатите
Резултатите се публикуват от Службата на развъдния регистър в SV-DOxS.

1.ОБЩИ УСЛОВИЯ
Правилника за развъждане на Обединението за немски овчарски кучета(ОНОК)е предназначен за подкрепа на планираното отглеждане на немски овчарски кучета и контролира всички дейности.И е единствения признат от Световния съюз на Обединенията за немски овчарски кучета(WUSV) вБългария.Той е задължителен за всички членове на Обединението.

2.РАЗВЪДЧИЦИ
2.1.Право на селекционно развъждане
Членството в ОНОК е задължителна предпоставка за собствениците и притежателите на немски овчарски кучета,които искат да бъдат включени в Родословната книга на ОНОК.За развъдчик на едно кучило се счита собственика или наемателя на майката към момента на оплождането.При продажба на заплодена женска е възможно прехвърляне правото на развъдчика.В този случай следва в Канцеларията на ОНОК да се изпрати договор за покупко-продажба между стария и новия собственик.
2.1.1.Собственик на куче се счита развъдчика или новият притежател,вписан в Родословната книга на ОНОК.В доказателство на това новият собственик трябва да притежава
документ за прехвърляне собствеността(договор),отразено в родословието.
2.1.2.Наемател
Даване под наем на женски е възможно.Човекът,който наема куче трябва да отговаря на следните условия:
-да е член на ОНОК
-да притежава договор за наем,който се изпраща в Канцеларията не по-късно от регистрацията на кучилото
-човекът,който наема кучка е длъжен да спазва задълженията по договора за наем
-за една календарна година развъдчика има право да наема не повече от пет пъти
-наемателят няма право да отстъпи правото на развъждане на трето лице,в противен случай кучилото няма да бъде вписано в Племенната книга на ОНОК

2.2.Име на развъдчик
Всеки развъдчик трябва да кандидатства за одобрение името на развъдника в Обединението,което одобрява и го защитава.То се заличава при смърт на развъдчика и в случай,че никой от наследниците му не предяви иск за прехвърляне на името върху себе си,респективно тридесет години след последното вписване.
Име на развъдчика не се дава на други развъдчици след смъртта на титуляра.
Кученца от майки,отдадени под наем се вписват на името на развъдника на наемателят.
Ако няколко човека са собственици на женска за развъдчик се счита този,чиито подпис е заявен като валиден в Канцеларията на ОНОК.

3.ОТГОВОРНИЦИ ПО РАЗВЪЖДАНЕ
3.1.Отговорник по ражвъждане на Местна група(МГ)
Назначават се след избори в МГ.Дейността му е въз основа на приложимите препоръки на Обединението и други насоки за управление на развъждането.
-Дава обяснения и съвети за развъждане
-Отговаря за грижите,полагани за отглеждане на кучилата в неговата територия
-Ако е необходимо извършва допълнителни проверки(случайни),за да провери за недостатъци
-Изготвя доклад за извършените дейности и спазени инструкции от Обединението
-Води отчет за разплод в рамките на региона
-Извършва инспекция на кучилата.По време на проверката,извършена на кучилата (първа проверка до седмия ден и втора проверка на осем-седмична възраст)записва данните в Протокол за оглед на кучилото(Приложение 1)
-Планиране и подготовка на заплождания в МГ
-Подаване на обратна връзка към Комисията по развъждане
-Участва в подготовка на събития в Региона,следи за изпълнението на поставените задачи, определени от одобрените Правилници за мероприятието
-Присъства на поставянето на микрочип в екип с Чипировчика
-В 7дневен срок след чипиране,изпраща Удостоверението за окучване (Приложение 2) в Канцеларията
-Вписва в Родословната книга на МГ всички новородени и новодошли кучета.

3.2.Отговорник по развъждане на Обединението
Функциите му включват:
-В постоянен контакт с УС на ОНОК
-Председател е на Комисията по Развъждане
-Участва в подготовката на съдии по Екстериор
-Участва в подготовката на Кьормайстори
-Изготвя оценка за годината,включваща-оценки от изпити,резултати от изложби,дисплазии и ДНК тестове
-Резултати от разплодни дейности и прави оценка за по -нататъчно използване на разплодниците.Дава съвети за развъждане и екстериор
-На базата на идеи и коментари от развъдчици прави предложения и взема решения

4.ЧИПИРАНЕ
С цел да се идентифицират кученцата в рамките на Обединението се поставят микрочипове.Което е предпоставка за вписване в Родословната книга на Организацията.
Поставянето на микрочип се извършва на 8 седмична възраст в лявата част на врата и обхваща цялото кучило включително и на кучета, отгледани от дойка.Ако микрочипа след време се загуби,собственика уведомява Канцеларията на ОНОК,която назначава комисия за проверка и поставяне на нов микрочип.Разходите за новото чипиране са за сметка на собственика на кучето.

4.1.Чипировчик
Лице,член на УС на МГ- избира се при провеждане на избори в нея,ако не е медицинско лице задължително преминава курс на обучение организиран от Обединението.Той е единствения упълномощен да поставя микрочип на куче и носи отговорност за дейноста си в рамките на Региона.
Задълженията на чипировчика вкючват подаването на информация за регистрация на кучето в РВМС.
Чипировчика има право дапоставя микрочипове получени само след предварителна заявка от Канцеларията.

4.2.Комисия по чипиране
Това е екип от Председателя, Отговорника по развъждане на МГ и Чипировчика.
Те проверяват данните предварително предоставени от Отговорника по развъждане на МГ и съдействат за поставяне, и разчитане на новопоставените микрочипове.Оформят,подписват и подпечатват комплекта документация,необходим за вписване в Родословната книга и издаване на Родословия.
Комисията носи цялата отговорност за достоверността на извършените от тях дейности.
5.РАЗВЪЖДАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА СЕЛЕКЦИЯ
5.1.Право на развъждане
Право на развъждане имат всички вписани в Родословната книга на ОНОК кучета.

5.1.1.Видове развъждане
а)Селекционно развъждане
При този тип развъждане на кучета им се разрешава доживотно,неограничено ползване,като при навършване на 8годишна възраст ражданията се ограничават на веднъж годишно.
Право на този тип развъждане получават всички кучета,отговарящи на следните критерии:
-вписани в Родословната книга на ОНОК
-получили минимум две Екстериорни оценки“Добър“ на 12месечна възраст
-доказване на произход чрез ДНК тест или получаване на ДНК номер
-резултатите от ренгеновото изследване за Тазобедрена и Лакетна дисплазия да е в нормите
-успешно положен изпит по правилника на BH
-успешно покрита Експертиза за преценка племенната годност на кучето-Кьорунг.
В зависимост от получения Кьорклас,Селекционното развъждане се разделя на :
-допустимо,кучета получили втора степен Кьорунг(ККl-2)
-препоръчително,кучета получили първа степен Кьорунг(KKl-1)
Поколенията на разплодници от Селекционен тип получават Сертификат за чистопородност-Родословие показано в Приложение 3
б)Контролирано развъждане
Този тип развъждане позволява ограничен брой разплод.При навършване на 8 годишна възраст кучетата се изключват от разплод.Ограничението след навършване на възрастта не важи за преминалите разплодници от Селекционно към Контролирано развъждане.
Право до този тип развъждане получават кучета със задоволителни критерии т.е.:
-вписани в Родословната книга на ОНОК
-получили минимум две Екстериорни оценки“Добър“ на 12месечна възраст
-резултатите от ренгеновото изследване за Тазобедрена и Лакетна дисплазия да е в нормите
-успешно положен изпит по правилника на BH
Кучета получили право на такъв тип развъждане след покриване на останалите критерии за получаване на Експертна преценка-Кьорунг,автоматично получават и право да преминат към Селекционнен тип развъждане,като издадените вече Родословия на поколения немогат да се променят.
Поколенията на разплодници от Контролиран тип получават Сертификат за чистопородноет-Родословие показано в Приложение 4,то се различава цветово от другия тип Родословия.
в)Общ регистър
Регистрацията на кучета в Канцеларията на ОНОК е единствения критерий да се прави развъждане от тип Общ регистър.
На тези кучета се дава възможност да участват на всички мероприя организирани от ОНОК.
Потомството на такъв тип кучета получава бланка с информация за произход(Приложение 5)
Покривайки изискванията на другите типове развъждане,на поколенията им получават съответния тип Сертификат за чистопородност.
5.1.2.Кучета изключени от разплод
Това са всички кучета, неотговарящи на следните критерии:
а)неотговарящи на условията посочени в т.5.1.1.
б)обременени със следните дефекти:
-изразена слабост на характера,трогателност
-недостатъчни Екстериорни оценки(под „Добър“)
-деформации в ушите и опашката
-крипторхизъм и монорхизъм
– значителни дефекти в пигментацията
– дълъг косъм
-отклонение от ръста с повече от 2см.
– пропуски в зъби: липса на тези или повече от: 2xM3, 1xP1 и 1 xM3, 2xP1.Изключения се правят само тези кучета, които могат да докажат липсата на тези зъби следствие на заболяване или принудително премахване, потвърдено от ренгеново изследване и подпис в родословието от съдия.
-наследници на кучетата, посочени в точка 5.1.2.

5.1.3. Методи на чистопородно развъждане
-Аутбридингово развъждане
При този метод разплодниците се подбират по екстериорни и работни качества,като няма близкородствена връзка на нито един прародител в родословието на бащата и майката.И се нарича още аутбридинг.
-Инбридингово развъждане
При този тип развъждане се наблюдава близко родствена връзка, когато има повторение на най-малко един прародител на бащина и майчина страна от родословието.И се нарича инбридинг.
Инбридинга от своя страна се разделя следните типове:
-много тесен (кръвосмешение)това са близкородствени връзки от типа син-майка I – II,
баща – дъщеря , като II-I, брат и сестра като II-II и т.н.Този вид инбридинг крие известни рискове поради които е забранен за използване
– тесен инбридинг,това е близкородствена връзка от типа II-III или III-II връзките от типа
– умерен инбридинг,това е близкородствена връзка от типа III-IV, IV-III, IV-IV, V-V и т.н.

5.2.Условия за селекция
Като допълнение на горе посочените условия от т.5.1. се разглеждат още:
5.2.1.Минимална възраст на животните за разплод
Кучета, използвани за разплод трябва да обхваща времето за завършване 2-ве годишна възраст, женските трябва да са навършили минимална възраст от 18 месеца,а мъжките 22 месечна възраст преди първия заплод. Ако нежелателно се стигне до заплождане,преди достигането на минималната възраст за разплод,собственика трябва незабавно да уведоми компетентните органи -Отговорника по развъждане на МГ и Канцеларията.След съвет те ще решат дали поколението от тази връзка да бъде вписано в Родословната книга.
5.2.2.Колко често трябва да се използват кучета за разплод.
-селекционно развъждане
Мъжко куче разплодник има право да запложда максимално 60 женски,като по равно разделено в двете полугодия.Покриването на повече женски не е здравословно и плодородието на кучето неможе да бъде гарантирано.
Многократно заплождане на една и съща кучка в рамките на 28дни се счита за един акт.
Женски кучета получават право на неограничен брой раждания,но ограничение се налага в случай,когато второ поредно кучило е начислявало повече от 6 бебета.В такъв случай родилката задължително пропуска следващото разгонване.
След навършване на 8 годишна възраст женските се ограничават до едно раждане годишно.
-контролирано развъждане
Мъжко куче разплодник има право да запложда максимално 10 женски,като по равно разделено в двете полугодия.
Многократно заплождане на една и съща кучка в рамките на 28дни се счита за един акт.
Женски кучета получават право на максимално 1-но раждане за година.
След навършване на 8 годишна възраст женските се изключват от развъдна дейност.
При нарушение на горе посочените норми на собственика се налага административно наказание и парична глоба,а кучето се изключва от разплод за време решено от Комисията по Развъждане в зависимост от тежестта на нарушението.
Кучета от двама или повече бащи не се вписват в Родословната книга.
5.2.3.Заплождане в страната
Изборът на разплодник се оставя на собственика (притежател) куче.
Връзката се удостоверява с бланка-Удостоверение за заплождане(Приложение 6).
То съдържа информация за двете кучета-имена по Родословие,дата на раждане,степен на покрит изпит и Кьорунг,дата на заплождане,имена и адреси на собствениците,подписи удостоверяващи вярността на данните.
Удостоверението се издава в три екземпляра.Оригинала се изпраща в 7 дневен срок в Канцеларията,по едно копие за двамата собственици.Собственика на женската изпраща своето копие също в Канцеларията в комплект с документите за издаване на Родословия на поколението от връзката.
5.2.4.Заплождане в чужбина
Избора на разплодник не се ограничава в рамките на страната,за да се докаже връзка зад граница е необходимо да бъде попълнен и подписан от двамата собственици формуляр, валиден за съответната държава.Удостоверението за заплождане се изпраща в 7 дневен срок в Канцеларията на ОНОК.Освен удостоверението собственика на женската е длъжен заедно с комплекта документите за издаване на Родословия на поколението от връзката,да предостави лицензиран превод на български на Кьорописанието на мъжкото куче,както и копие от Родословието му.

5.3.Родословие
Сертификатите за чистопородно развъждане са доказателство за произход (потекло) куче.
Родословната книга потвърждава самоличността и вписва в базата данни на Обединението всяко куче.Родословието е част от условията и предпоставка кучето да влезе в разплод.Развъдчика получава лично Сертификата, проверява и удостоверява вярността му с подпис и печат на оказаното място.Той е и собственик на кучето,при всяка промяна на собствеността се попълва таблицата за „Нов собственик“.Точни данни с адрес и име на новия притежател се изпраща в Канцеларията.
В Родословието се вписват издържани изпити,оценки от изложби,резултати от дисплазия,зъбен статус и др.,като задължителено е да бъдат заверени с мокър печат от Канцеларията.
След смърт на кучето Родословието се връща в Канцеларията.

6. ДИСПЛАЗИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНИТЕ(HD) И ЛАКЕТНИТЕ(ED) СТАВИ
Дисплазия на тазобедрените и лакетните стави е патологична промяна в образуването на ставите. Проявите на заболяването са различни, гладко преход от леки форми до тежка.
6.1.Контрол
Статус тазобедрените и лакетните стави се определя с рентгенови лъчи. Процедурата е следната:
а) рентгеново изследване може да се провежда обикновено веднъж
б) минималната възраст за снимане трябва да бъде 12 месеца
в) договорно споразумение с Ветеринарни клиники, отговарящи за идентичността на кучето,изготвяне, изпращане и други условия опоменати в предварително подписан договор (Приложение 7)
г)разчитане и поставяне на окончателни заключения се изготвя по предварително подписан договор(Приложение
д)резултатите се изпращат по канален ред в Канцеларията,където се заверяват с мокър печат в оригиналите на Родословията
е) кучета с рентгенови констатации, които не са в необходимите граници, няма да бъдат допуснати до разплод
6.2.Степени
Според изискванията на WUSV разглеждаме следните степени тазобедрената дисплазия, даващи право на селекционно развъждане:
а)Отлични-“а“normal
б)Добри – „а“fast normal
в)Допустими- „а“noch zugelassen
г)Изследване, направено извън страната-“а“ausland
Степента дисплазията на лакетните стави, позволяваща допускане до селекционно развъждане е единствено-свободни от заболяването стави.Всички други отклонения независимо от вида заболяване на ставите води до ограничаване правото за разплод.
7.ДНК ТЕСТ
Като член на WUSV,ОНОК получи право неговите кучета да бъдат вписвани в най-голямата база данни създадена от SV-Германия.
По създадена от Комисията по развъждане система във всяка от оторизираните клиники за направата на изследване на HD и ED,може да се направи кръна проба.Тя по обособен ред в комплект с оригинала на Родословието и бланка за Кръвна проба(Приложение 9),ще бъде доставена до немска лаборатория.
Резултатите от пробата могат да бъдат два:
-доказва (не доказва)ДН%5 попълнен 8 %8 подписан от двамата собственици формуляр, валиден за съответната държава.Удостоверението за заплождане се изпраща в 7 дневен срок в Канцеларията на ОНОК.Освен удостоверението собственика на женската е длъжен заедно с комплекта документите за издаване на Родословия на поколението от връзката,да предостави лицензиран превод на български на Кьорописанието на мъжкото куче,както и копие от Родословието му.

5.3.Родословие
Сертификатите за чистопородно развъждане са доказателство за произход (потекло) куче.
Родословната книга потвърждава самоличността и вписва в базата данни на Обединението всяко куче.Родословието е част от условията и предпоставка кучето да влезе в разплод.Развъдчика получава лично Сертификата, проверява и удостоверява вярността му с подпис и печат на оказаното място.Той е и собственик на кучето,при всяка промяна на собствеността се попълва таблицата за „Нов собственик“.Точни данни с адрес и име на новия притежател се изпраща в Канцеларията.
В Родословието се вписват издържани изпити,оценки от изложби,резултати от дисплазия,зъбен статус и др.,като задължителено е да бъдат заверени с мокър печат от Канцеларията.
След смърт на кучето Родословието се връща в Канцеларията.

6. ДИСПЛАЗИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНИТЕ(HD) И ЛАКЕТНИТЕ(ED) СТАВИ
Дисплазия на тазобедрените и лакетните стави е патологична промяна в образуването на ставите. Проявите на заболяването са различни, гладко преход от леки форми до тежка.
6.1.Контрол
Статус тазобедрените и лакетните стави се определя с рентгенови лъчи. Процедурата е следната:
а) рентгеново изследване може да се провежда обикновено веднъж
б) минималната възраст за снимане трябва да бъде 12 месеца
в) договорно споразумение с Ветеринарни клиники, отговарящи за идентичността на кучето,изготвяне, изпращане и други условия опоменати в предварително подписан договор (Приложение 7)
г)разчитане и поставяне на окончателни заключения се изготвя по предварително подписан договор(Приложение
д)резултатите се изпращат по канален ред в Канцеларията,където се заверяват с мокър печат в оригиналите на Родословията
е) кучета с рентгенови констатации, които не са в необходимите граници, няма да бъдат допуснати до разплод
6.2.Степени
Според изискванията на WUSV разглеждаме следните степени тазобедрената дисплазия, даващи право на селекционно развъждане:
%0