ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ

ЧЛЕН I.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОНЯТИЯТА:

1.РАЗЛИЧАВАТ СЕ:
а)Изложби,организирани от Местни групи(МГ)
б) Изложби,организирани от УС на ОНОК

2.ИЗЛОЖБИТЕ,ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МЕСТНИТЕ ГРУПИ СЕ ОРГАНИЗИРАТ И ПРОВЕЖДАТ ПОД ТЯХНО РЪКОВОДСТВО И ОТГОВОРНОСТА Е ТЯХНА
а)датата за провеждане изложбите се съгласува на Общо събрание
б)избора на съдии,за изложбите организирани от МГ става със съдействието на УС на ОНОК
в)МГ организиращи и провеждащи изложби носят отговорност пред ръководството на ОНОК за спазването на всички правилници и изисквания
г)на изложбите, организирани от МГ теста за характер не е задължителен
д)на изложбите,организирани от МГ теста за реакция(поведение) при изстрел се провежда задължително в класовете:среден(над 18м.),работен(над 24м.)

3.ИЗЛОЖБИТЕ,ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УС НА ОНОК СА В НЕГОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ
И РЕДА НА ПРОВЕЖДАНЕ,ДАТИТЕ И СЪДИЙСТВОТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ РЪКОВОДСТВОТО И СЕ ОДОБРЯВА ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ И СЕ НАРИЧА- НАЦИОНАЛНА ПЛЕМЕННА ИЗЛОЖБА
а)организатор на изложбите е някоя от МГ под прякото ръководство на УС на ОНОК
б)съорганизатори на изложбите могат да бъдат и други МГ
в)датите и точното място на провеждане се определя от УС на ОНОК
г)съдийството на кучета от клас Работен по време на изложбата се осъществява задължително със съдействието на Председателя на ОНОК в качеството му на Експерт по екстериор
д)на изложбата, теста за характер и реакция на изстрел са задължителни
е)на изложбите, се организира преглед на Племенни групи,отговарящи на следните изисквания:
-да се представят всички кучета участващи на изложбата от съответния разплодник
-оценка на Племенна група може да се осъществи само,ако са представени повече от три кучета от съответния разплодник
-Племенните групи се оценяват по метода на разстановка,така че да се движат едно зад друго подредени по възраст
-Племенните групи се оценяват задължително със съдействието на Президента на ОНОК в качеството му на Експерт по екстериор
ж)на изложбите,се организира преглед на Развъдниците отговарящи на следни условия
-развъдниците се представят най-малко от три най-много от шест кучета,които са участвали на настоящата изложба и получили оценка минимум „добър“
-оценяват се по метода на разстановка,така че кучетата се движат в група едно до друго
-Развъдните групи се оценяват задължително със съдействието на Президента на ОНОК в качеството му на Експерт по екстериор
з)допълнително може да се поставят особенни изисквания,които се изготвят като самостоятелно решение,конкретно за съответната изложба.За целта се изготвя протокол по надлежния ред
и)всички останали задължения на МГ са идентични с тези от предходната т.2

ЧЛЕН II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗЛОЖБАТА

1.ЗАЯВЯВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ИЗЛОЖБА

а)сроковете за заявки за участие на изложбата се определят от организатора,като крайният срок трябва да бъде не по-малко 10 дни преди датата на съответната изложба
б)размера на таксата се определя от организатора,който има право да направи различни такси за различни периоди
в)участници без заявени кучета и платени такси в определените срокове не се допускат за участие на изложбата
г)всички участници,в деня на изложбата потвърждават данните от предварително заявените от тях кучета,като предоставят на организатора оригинали от родословията или заверено от канцеларията копие
д)за всяко заявено за участие куче,собственикът му дължи съответната такса на организатора
дори кучето да не участва на изложбата

2.ЗА ВСЯКА ИЗЛОЖБА СЕ ИЗДАВА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КАТАЛОГ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАЩ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

а)всички записани кучета,разделени по възрастови групи(класове) и пол
б)данни за всяко куче,включващи в себеси:
-име (точно изписано от родословието)
-родословен и татуировачен номер
-дата на раждане
-имена и номер от Племенната книга на родителите
-имена и адрес на производител
-имена и адрес на собственика

3.НА ИЗЛОЖБАТА ИМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ КУЧЕТА ОТГОВАРЯЩИ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

а)да са записани в Племенната книга на ОНОК или в друга такава призната от Световния съюз на Обединението за немски овчарски кучета(WUSV) и Световния киноложки съюз(FCI)
б)кучета предварително вписани в предварителния каталог;да нямат забрана за вписване в Племенната книга на ОНОК;да не принадлежат на собственици,които в момента са изключени от ОНОК;да нямат признаци на заболявания

4.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРУПИ(КЛАСОВЕ)ЗА УЧАСТИЕ, Е КАКТО СЛЕДВА

а)бейби групи:от навършили 3месеца до 6 месеца
б)бейби групи:от навършили 6месеца до 9 месеца
в)подрастващи групи:от навършили 9месеца до 12 месеца
г)младши групи:от навършили 12месеца до 18 месеца
д)средна групи:от навършили 18месеца до 24 месеца
е)работна група:навършили 24 месеца и валиден кьорунг
ж)открита група:навършили 24 месеца без покрит или валиден кьорунг
з)ветеранна група:навършили 8 годишна възраст

5.ЗА КУЧЕТА ОТ СРЕДНА ГРУПА(навършили 18 месеца),ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИМА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ КАНЦЕЛАРИЯТА ЗА СТЕПЕНТА НА ДИСПЛАЗИЯ
6.ЗА КУЧЕТА РАБОТЕН КЛАС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИМАТ
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА-КЬОРУНГ

ЧЛЕН III. ОЦЕНКИ

1.ПРИСЪЖДАТ СЕ СЛЕДНИТЕ ОЦЕНКИ:
а)“Отличен“(V)
Кучета,които съответстват строго по екстериорни измерения на стандарта,показват самоувереност и равнодушност към изстрела.Навършили са 24месеца и имат свидетелство за кьорунг.
б)“Много добър“(SG)
Това е най-високата оценка за кучета от младша и средна възрастова група,които напълно съответстват на стандарта.
За кучета от работна група тази оценка се присъжда,ако напълно отговарят на изискванията за „Отличен“ с изключение на незначителни анатомически надостатъци,нямащи връзка помежду си или ако имат безупречен екстериор,но имат отклонения във височината при холката не повече от 1см от допустимото по стандарт.
в)“Добър“ (G)
Кучета,които по екстериорни измерения съответствуват на стандарта,но имат видими анатомически недостатъци.
г)“Незадоволителен“
Кучета,които по време на изложбата реагират на изстрел или имат недостатъчно изразена непринуденост,имащи отклонения в ръста повече от 1см от допустимото по стандарт с явни анатомически недостатъци.
Кучета,получили оценка „Незадоволителен“се лишават от достъп до вписване в книгата за кьорунг и се изключват от разплод.
д)“Елит“ (VA)
На Националната племенна изложба може да се присъди оценка“Отличен-Подбран“ или според класификацията на ОНОК – „Елит“само на кучета,които напълно отговарят за „Отличен“и два пъти успешно са преминали Кьорунг(пожизнено).
е)Понижени с една единица от заслужаващата оценка получават кучета от „Работна
група“,които неуспешно издържат теста за характер,но имат право да продължат участието си в изложбата.

ЧЛЕН IV. ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.За заявени,но непредставени на изложбата кучета,собственика плаща пълния размер на таксата за участие.
2.Кучета,които вече са в ринга,но без разрешение на съдията бъдат изведени от собствениците,получават оценка „Незадоволителен“ и се лишават от достъп до книгата за Кьорунг и племенна работа.Ако кучето вече е включено в случния план определено като разплодник,съдията на изложбата уведомява УС на ОНОК ,за да се отменят правата за самоволно отстраненото от изложбата куче.
3.Решението на съдията по време на изложбата е окончателно и не подлежи на обжалване.
4.Участникът в изложбата е длъжен да дава вярна информация за своето куче.Опитите за измама водят до отсраняване от изложбата и от отстраняване на кучето от регистрите за племенна работа.
5.Участникът в изложбата е длъжен да демонстрира спортменско поведение.Недисциплинираността му и невъзпитаното му поведение могат да доведат до дисквалификация на неговото куче.Този,който умишлено не отговаря на поставените му въпроси или дава лъжлива информация,а така също допуска или сам извършва изменения върху кучето си,имащи за цел да измамят съдията се отстраняват от изложбата със съответните упоменати вече последствия.Ако на кучето вече е присъдена оценка,тя се отнема.В зависимост от тежестта на случая, такъв собственик може да бъде изключен от ОНОК.
6.недопустимо е да се съдят кучета, собственост на съдията или въобще на някой от съдиите,работещи по ринговете на изложбата.Изключителна сдържаност може да се прояви при условие,че кучето на някой от съдиите се преценява от двама или повече съдии от изложбата,без участие на съдията-собственик на кучето.
7.Изложбите се провеждат от 01.03.до30.11.всяка година.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.