ПРАВИЛНИК ЗА КЬОРУНГ

(Експертиза за преценка племенната годност на кучето)

1.ОБЩО
Обединение за немски овчарски кучета(ОНОК) е основната организация,отговаряща за породата“немско овчарско куче“,призната е като такава организация от Световния съюз за немски овчарски кучета(WUSV).
Правилникът за кьорунг служи за усъваршенстване развъждането на породата.Той се явява съставна част от Устава и е задължителен за всички членове на Обединението.
Задачата на Кьрунга е да извърши подбор на такива племенни животни,които по своята психика,работни качества и анатомичен строеж са особенно подходящи за запазване и усъвършенстване на породата.

2.ИНСПЕКЦИЯ ПО КЬОРУНГ
Инспекцията по Кьорунг одобрява плана за провеждане на Кьоруги през настоящата година.
Тя приема и одобрява молби от организаторите за назначаване на Кьормайстор.
Събира всички резултати,проверява се документацията и се издават удостоверения.Ежегодно издава информационен бюлетин с данните на всички кучета,които през съответната година са били подложени на Кьорунг.
2.1.Кьормайстор
За провеждането на Кьорунг Ръководството на ОНОК назначава опитни съдии по развъждане,които придобиват званието „Кьормайстори“
2.2.Организатор
Организацията и провеждането се осъществява от съответната Областна или Местна група.
2.3.Време за провеждане на Кьорунг
Кьорунг за може да се провежда целогодишно с педварително одобрение от Инспекцията,
като датата на провеждане да бъде обявена минимум 30дни преди началото.
2.4.Правови въпроси
2.4.1.Собственикът на кучето,представено за Кьорунг задължително трябва да е член на ОНОК. Кьорунга на кучето се прекратява след излизанена собственика от Обединението.
При няколко собственика на едно куче,за ОНОК собственик е този,който е упълномощен да подписва всички документи.
Собственикът на куче,получил забрана за допускане до Племенната книгата,не може да представи куче на Кьорунг.Освен това,такова куче неможе да бъде представено от друго лице
2.4.2.Решението на Кьормайстора е окончателно и не подлежи на обжалване.

3.УСЛОВИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА КЬОРУНГ
3.1.За кучета
До Кьорунг се допускат немски овчарки,които за записани в Племенната книга на ОНОК.
3.2.Трябва да има Диплом за успешно издържан изпит „Куче придружител“(ВН)
3.3.Трябва да има не по-висока степен на Тазобедрена(HD) и Лакетна дисплазия(ED),от допустимите удобрени от Обединението.
3.4.Трябва да има минимум оценка „Добър“(G) от екстериорна изложба
3.5.Трябва да има минимална възраст 18 месеца
3.6.Допълнителни условия
До Кьорунг се допускат за участие кучета с липсващи от някои от горе посочените условия,но получават право за развъдна дейност чак след педставянето им.
Забранено е да се представят болни кучета.Ако има разгонени женски задължително се уведомява Кьормайстора,който да определи реда за прдставяне на кучката.
Задължително кучетата трябва да могат да бъдат идентифицирани по татуировачен или микрочип номер.
4.ЗАЯВКА ЗА КЬОРУНГ
4.1.Заявка за Кьорунг се дава най-късно 7 дни преди кьордата.
4.2.В деня на Кьорунга трябва да бъдат представени следните документи:
-Оригинал на Родословие с заверени в него от канцеларията степени за HD и ED.
-Диплом за Екстериорна оценка.
-Диплом за Работен изпит(BH).
-При повторен(пожизнен) Кьорунг,удостоверение от предишния.
4.3.Максималният брой кучета,които се допускат за участие на Кьорунг в един ден е 50.При заявени повече от този брой се провежда втори следващия ден,но не по-късо от 7дни.
5.РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЬОРУНГ
5.1.Проверка на психиката
Кьормайстора е длъжен да провери психиката на всяко куче.Проверката се провежда по време на цялата Експертиза.Съгласно изискванията на стандарта,кучето трябва да покаже увереност,да не обръща внимание на странични дразнители,да е с здрава нервна система и доброжелателност.
5.2.Отношение към изстрел
На разстояние не по-малко от 15крачки от ринга се провеждат два изстрела(калибър 6мм.). Кучето движещо се в тръс нетрябва да промени по никакъв начин своята крачка.
5.3.Проверка на твърдост,безстрашие и борбеност
Изпълнение:
По указание на Кьормайстора водача с кучето, което е на повод в посока на укритието.На около 15м преди укритието водача сваля повода от кучето,а то продължава да се движи редом.При достигане около 5м.преди палатката,неочаквано от него излиза помощника(фигуранта)и атакува водача и кучето.Кучето веднага трябва да се хвърли и да го захапе.След като кучето е захапало,фигуранта води кучето няколко крачки нанасяики два удара в областа на холката с пръчка.По указание на Кьормайстора помощника прекратява всякакви действия.Кучето самостоятелно или след команда от водача трябва да пусне и остане да охранява фигуранта.
Водача закача кучето на повод.Помощника застава зад второто укритие разположено на около 50м.Излиза и тръгва спокойно движение препендикулярно на кучето,след 10 крачки
фигуранта се обръща фронтално срещу кучето и водача,размахваики пръчката и издавайки застрашителни звуци.В това време водача освобождава кучето и остава на място,а то устремно трябва да контраатакува помощника.След захапването фигуранта извършва няколко крачки без да удря кучето,но спра така,че то да остане с гръб към водача.Самостоятелно или по команда кучето пуска и остава да охранява до пристигане на водача.
На края на проверката Кьормайстора проверява татуировачния или микрочип номер.
В зависимост от начина на изпълнение на упражнението кучето може да получи следните оценки:
-Изявено,(не)пуска
-Налично(не)пуска
-Недостатъчно
При оценка „Недостатъчено“,кучето прекратява участието си в Кьорунга.
5.4.Размери и тегло
Претеглянето на всяко куче,измерването на гръдната обиколка и дълбочина може да се извърши от помошник назначен лично от Кьормайстора.Измерването на височината при холката обаче задължително се извършва от Експерта.
5.5.Оценка на движенията и оглед на кучето в стойка
По време на този оглед се извършва и самото Кьорописание.Задължително кучето трябва да бъде демонстрирано без никаква допълнителна помощ.
5.6.Описание,потвърждение
След приключване на Кьорописанието на всяко куче,Кьормайстора съобщава на всеслушание описанието на всяко куче.Собственикът на кучето получава от Организатора на
Кьорунга порвърждение за проведен Кьорунг,вписано от Кьормайстора.

6.КЬОРУНГ
6.1.Кьор-клас I (KKl-1)
Тази степен е най-високата в развъждането,в отбора на кучета препоръчани за участие в развъдния процес.В този клас могат да бъдат включени кучета,отговарящи на описанието на породата:
а)по размери,тегло анатомически строеж в пълно съответствие със стандарта
б)по отношение поведението,самоуверени,доброжелателни,твърди,безстрашни и с желание за борба
в)да имат безупречна зъбна система,като е допустим само един двоен премолар
6.2.Кьор-клас II (Kkl-2)
В него могат да бъдат записани кучета със следните недостатъци:
а)малки недостатъци в анатомичния строеж
б)отклонение от височината при холката не повече от 1см.
в)оценка за твърдост,безстрашието и желание за борба-“Налично“
г)отклонения в зъбната формула,отсъствие на един първи премoлар или един от резците,липса на два първи премолара,отсъствие на един първи премолар и един резец,при липсата на един втори премолар,при незначително издаване напред на два от средните долни резеца
6.3.Повишаване на Кьор-класа
Собственикът на куче,получило за пръв път Кьор-клас II може да се яви повторно за повишаване на класа пред същия Кьормайстор,но не по-рано от следващата Кьоргодина.
Кучето има право да се яви за повишение пред друг Кьормайстор само след разрешение от първия,присъдил съответния клас.
Повишението на Кьор-клас е възможно само веднъж
6.4.Отлагане за присъждане на Кьор-клас за една година се допуска,когато:
а)външно физическо развитие на кучето за момента не допуска представянето му за Кьорунг.
Това не лишава кучето от правото му на следващо явяване.
б)в поведението на кучето при проверка на твърдоста, безстрашието и желанието за борба не е имало възможност да се отбележи резултат,задоволяващ Кьорунга.
Отлагането по съответните причини е допустимо само веднъж.
Ако куче бъде отлагано два пъти по едни и същи причини,то се отстранява от следващи Кьорунг проверки.
6.5.На Кьорунг не подлежат следните кучета:
а)със значитлни анатомически недостатъци
б)отклонение от ръста повече от 1см. в двете посоки
в)липса на тестис
г)недостатъци в зъбната система:
-липса на един трети премолар(Р3)
-липса на два резеца
-липса на един втори премолар(Р2) и един резец
-липса на един първи премолар(Р1) и един втори премолар(Р2)
-липса на два втори премолара(Р2)
д)кучета със значителни недостатъци в пигментацията
е)кучета дълъгокосмести или дългогрубокосмести
6.6.Продължителност на Кьорунга
Повторният Кьорунг води до пожизнен Кьорунг.
Бременните кучки могат да получат отсрочка за 1 година,като в деня на Кьорунга трябва да се представи акт за връзка,като до окучването трябва да остават не по-малко от 42 дни.
Същото се отнася и за кърмещи женски,ако от момента на окучването и прдстоящия Кьорунг има по-малко от 42 дни.
По други причини не се разрешава отлагането на Кьорунг.
6.7.Прекратяване действието на Кьорунг
Ако куче не бъде представено на Кьорунг,при наличие на първи,това води до прекратяване действието на Кьорунга до края на годината.А следващото явяване се счита за първи Кьорунг.
6.7.1.Действието се прекратява,ако кучето бъде продадено на лице,което не е член на Обединението и съответното лице не стане член на ОНОК до 3 месеца от датата на покупка.
6.7.2.Действието на Кьорунга приключва,ако собственика на кучето бъде изключен каточлен на Обединението.Кьорунга е недействителен от датата на излючване.
6.7.3.Кьорунг приключва чрез приемане на „Процедура за лишаване от Кьорунг“.Това се осъществява чрез заявление на Отговорника по развъждане или Кьормайстора,което се подава в инспекцията по развъждане.

7.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КЬОРУНГ И КЬОР-КНИГА
На кучетата,преминали през Кьорунг се издават свидетелства.Това свидетелство в комплект с оригинала на родословието се връщат до няколко седмици на собствника.
Собствениците на непреминали Кьорунга,също получават документите на своите животни в опоменатия срок.На рословието се отбелязва, че кучето не е преминало Кьорунг.
Кучета преминали успешно се вписват в Кьор-книгата,която се издава ежегодно.Мъжките кучета се записват отделно от женските.
Кьор-книгата е незаменим съветник за сериозният развъдчик.
==========================================================================================================

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.