ПОКАНА за провеждане на Годишно отчетно Общо събрание

До: Членовете на СНЦ „Обединение за немски овчарски кучета-България”
ЕИК 115078116

ПОКАНА

за провеждане на Годишно отчетно Общо събрание

Управителният съвет на СНЦ „Обединение за немски овчарски кучета-България” ЕИК 115078116, свиква Годишно отчетно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 23.02.2020г. от 09:00 часа в гр, Пловдив, ж.к. „Тракия”, ,бул. „Съединение” 19 (срещу католическата катедрала), при следния дневен ред:

  1. Доклад за дейността през 2019 година.
  2. Приемане и изключване на членове на Сдружението.
  3. Утвърждаване на актуален списък на членовете на Сдружението.
  4. Промяна в органите на управление на Сдружението – брой и членове на Председателството/Управителен съвет/.
  5. Промяна в Устава на сдружението, в това число промяна на подлежащи на вписване обстоятелства: седалище и адрес на управление, брой и членове на Председателството/Управителен съвет/; избор на Контролен съвет, определяне на брой и членове на Контролен съвет; избор на Главен секретар.
  6. Приемане на актуален Устав на Сдружението, съдържащ предложените в т.4 от дневния ред промени.
  7. Текущи въпроси. Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на УС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.